วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ภาคเรียนที่ 2/2551

กิจกรรมการเรียนการสอน

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10
****************************************************

ครั้งที่ 1 (25 ตุลาคม 2551)
 • แนะนำเค้าโครงเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ แนวการสอน แหล่งการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เกณฑ์การวัดและประเมินผล...ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากนักศึกษาทุกคนได้รับเอกสารโครงการสอนและเอกสารเนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 1 และหน่วยการเรียนที่ 2 จึงเริ่มต้นดำเนินการสอนเนื้อหาหน่วยการเรียนที่ 1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จึงให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหาโดยตั้งคำถาม ดังนี้
 • นวัตกรรมคืออะไร?
 • นวัตกรรมตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
 • สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมมีลักษณะเป็นอย่างไร?
 • เทคโนโลยีคืออะไร?
 • เทคโนโลยีมาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่าอย่างไร?
 • เทคโนโลยีมาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่าอย่างไร?
 • ความหมายของเทคโนโลยีตามทัศนะทางวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นอย่างไร?
 • ความหมายของเทคโนโลยีตามทัศนะทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างไร?
 • เทคโนโลยีกับนวัตกรรมแตกต่างกันอย่างไร?
 • เทคโนโลยีกับนวัตกรรม อะไรเกิดขึ้นก่อนกัน?
 • จงบอกความหมายของการศึกษามา 3 ความหมาย?
 • การศึกษากับการเรียนรู้แตกต่างกันหรือสัมพันธ์อย่างไร?

 • กิจกรรมให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษาและหาคำตอบจากเอกสารหน่วยการเรียนที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
 • ผู้สอนอธิบายเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การอภิปรายและการสรุปประเด็นปัญหาแต่ละข้อ
 • ผู้เรียนบันทึกคำตอบส่ง และให้นำคำตอบทั้งหมดบันทึกในเว็บบล็อกของแต่ละคน ใช้เวลา 1 สัปดาห์


 • เนื้อหา

  ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ

 • ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
 • คำว่า นวัตกรรมทางการศึกษา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Educational Innovation มาจากคำว่า "นว" แปลว่า ใหม่ กับคำว่า "กรรม" แปลว่า ความคิด, การกระทำ เมื่อรวมกันแล้วคำว่า นวัตกรรมทางการศึกษา จึงหมายถึง การนำเอาแนวคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอย่าง เช่น การสอนแบบโปรแกรม ศูนย์การเรียน ชุดการสอน การสอนแบบจุลภาค คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนแบบโมดุล ฯลฯ

 • ลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษา
 • 1. เป็นความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการคิดเองหรือนำมาจากที่อื่นอาจนำมาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เพื่อปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้น
 • 2. ความคิดหรือการกระทำนั้นมีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย การทดลองใช้มาก่อน และเมือ่นำมาใช้แล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • 3. มีการนำวิธีระบบมาใช้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน คือ ข้อมูลที่นำเข้า กระบวนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ และข้อมูลย้อนกลับศึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
 • 4. ความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนั้นจะยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน ต้องมีความเป็นอิสระในตัวมันเองเสมอจะถูกนำมาใช้หรือไม่ใช้เมื่อใดก็ได้

 • ขั้นตอนการเกิดนวัตกรรม

 • 1. ขั้นการเกิดปัญหาหรือความต้องการแล้วทำการรวบรวมข้อมูล
 • 2. ขั้นการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา
 • 3. ขั้นการพัฒนาหรือทดลองเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
 • 4. ขั้นการนำปใช้จริงและการเผยแพร่นวัตกรรม
 •